นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เกรทเทอร์ เบย์ แอร์ไลน์ จํากัด - นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และประมวล ตามความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา ในฐานะลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า รวมถึงเมื่อคุณใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา หรือทำการจองเพื่อใช้บริการของเราผ่านบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทนการท่องเที่ยว

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่ระบุถึงตัวตนของคุณหรืออาจนําไปใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ การจัดการการเดินทางและประวัติการซื้อของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะเก็บรวบรวมและเก็บรักษารายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ชื่อของคุณ วันเกิด เพศ สัญชาติ รายละเอียดเอกสารการเดินทาง รายละเอียดการติดต่อ) และรายละเอียดของบุคคลใด ๆ ที่เดินทางพร้อมกับคุณ ข้อมูลการชําระเงินของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการเดินทางของคุณ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจองกับเราหรือบริการตามที่คุณขอจากเรา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณกับเรา (เช่น กําหนดการเดินทางของคุณ การเลือกโรงแรม ตัวเลือกทัวร์ รถเช่า) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของคุณ ความชอบและความคิดเห็น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ ข้อมูลชีวมิติ การลงทะเบียนออนไลน์ของคุณ การใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเรา รวมถึงอุปกรณ์ของคุณและตําแหน่งที่อยู่ของคุณ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณทุกครั้งที่คุณใช้บริการของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำรายการจองของคุณให้เสร็จสิ้น เพื่อจัดการการจัดการการเดินทางและให้บริการตามที่คุณขอ เพื่อติดตามคุณก่อนที่คุณจะขึ้นเครื่อง เพื่อจัดการกระบวนการขึ้นเครื่อง เพื่อส่งข้อมูลอัปเดตสถานะและการสื่อสารเกี่ยวกับบริการให้แก่คุณ เพื่อดูแลให้คุณปลอดภัยเมื่อบินกับเรา และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับบางประการที่มีผลบังคับใช้กับเรา เพื่ออํานวยความสะดวกในการเชื่อมต่อเที่ยวบิน เพื่อทําการวิเคราะห์และวิจัยตลาด เพื่อดําเนินการด้านการตลาดหรือการโฆษณา เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจัดการและการบริหาร ในฐานะสายการบินพาณิชย์และผู้ให้บริการการเดินทาง เรามีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อเสนอบริการที่มีประสิทธิภาพและดําเนินธุรกิจของเรา มีหลายสถานการณ์ที่เราอาจจําเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สําคัญของคุณหรือบุคคลอื่น หรืออยู่ภายใต้ข้อผูกพันทางกฎหมายในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ให้ความยินยอมหรือเพิกถอนความยินยอมในบางกรณี อาจจะหมายความว่าเราจะไม่สามารถมอบบริการทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่คุณขอจากเรา และคุณจะไม่สามารถยกเลิกการจองหรือขอรับเงินคืนสําหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่คุณได้ชําระไปแล้ว

สิทธิ์พื้นฐานที่เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้แก่ (ก) เราจําเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำการจองให้คุณ ดําเนินการจัดการการเดินทางของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ และปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณ (ข) เรามีฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราในฐานะสายการบินที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดําเนินการและปรับปรุงธุรกิจของเราในฐานะสายการบินและผู้ให้บริการการเดินทาง (ค) เราจําเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย (ง) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สําคัญของคุณหรือบุคคลอื่น และ (จ) คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถขอให้เราหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่เรากําลังดําเนินการภายใต้ฐานประโยชน์อันชอบธรรม เว้นแต่จะมีความจําเป็นในการจัดการกับการฟ้องร้องทางกฎหมาย หรือมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งมีผลเหนือกว่าสิทธิ์ของคุณ และคุณสามารถขอให้เราหยุดการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หยุดการส่งการสื่อสารทางการตลาดให้กับคุณ และสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้แบ่งปันกับเรา หากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง คุณสามารถร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของคุณได้ (การปกปิดตัวตน) โดยมีเงื่อนไขว่าเราอาจจําเป็นต้องรักษาองค์ประกอบบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างคุณกับเราไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการตรวจสอบของเรา ทั้งนี้เราจะไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หากคุณได้เดินทางกับเราในช่วงยี่สิบสี่เดือนที่ผ่านมา หรือคุณทําการจองกับเราล่วงหน้า เราไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หากเราพบว่าคุณได้ยื่นเรื่องร้องเรียนแบบเปิดเผยต่อเรา หรือเราเคยมีกรณีการร้องเรียนก่อนหน้ากับคุณ และในบางสถานการณ์ เราอาจไม่สามารถให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่คุณขอจากเรา ในการดำเนินการเช่นนี้ ข้อมูลที่ระบุตัวคุณจะถูกลบออกจากระบบที่เรากำลังใช้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สําเนาของข้อมูลที่ระบุตัวตนที่แยกต่างหากและมีข้อจํากัดจะถูกเก็บไว้เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันที่เราอาจมีกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแลระดับประเทศ และการดําเนินคดีทางกฎหมาย เราจะจัดการคําขอทั้งหมดตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม อาจมีเหตุผลทางกฎหมายบางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณได้ โดยจะขึ้นอยู่กับคําขอของคุณและลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่จะประมวลข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการเก็บรักษาไว้เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของคุณกับเราได้อย่างต่อเนื่อง หรือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับรางวัลจากโปรแกรมสะสมคะแนนใด ๆ ที่คุณพึงได้รับ

เราจะตรวจทานข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้และลบข้อมูลออกด้วยวิธีการที่ปลอดภัย หรือในบางกรณีจะมีการปกปิดชื่อ เมื่อไม่มีความจําเป็นทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือลูกค้าที่จะต้องเก็บรักษาไว้อีกต่อไป หากคุณยุติการติดต่อกับเราในฐานะลูกค้า เราอาจลบหรือปกปิดตัวตนในข้อมูลของคุณ

 

 

ตัวเลือกของคุณ

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของคุณและเลือกปิดกั้นหรืออนุญาตคุกกี้ที่จำเป็น คุกกี้การวิเคราะห์ คุกกี้ฟังก์ชั่นการทํางาน หรือคุกกี้การตลาดที่จําเป็น หรือปฏิเสธที่จะยอมรับหรือปิดใช้งานคุกกี้ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ แต่โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของเราอาจทํางานไม่ถูกต้องหากไม่ได้ใช้คุกกี้บางอย่าง

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันกับบริษัทต่าง ๆ ภายในกลุ่มของเรา เราจะแบ่งปันข้อมูลกับพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเราในการให้บริการแก่คุณและเพื่อทําความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานศุลกากร หน่วยงานการตรวจคนเข้าเมือง หน่วยงานตํารวจ หน่วยงานกํากับดูแลและหน่วยงานของรัฐบาล บริษัทกฎหมาย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและศาล สายการบินและผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการให้บริการ (เช่น รถเช่าหรือการจองโรงแรม) ตามที่คุณขอ บริษัทบัตรเครดิตและบัตรเรียกเก็บเงิน หน่วยงานอ้างอิงเครดิตและผู้ให้บริการคัดกรองเพื่อป้องกันการทุจริตเพื่อดําเนินการชําระเงินและดําเนินการคัดกรองการฉ้อโกง ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล (เช่น การสํารวจการตลาดหรือลูกค้า) หน่วยงานการตลาด หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับในเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกส่งไปให้และจัดเก็บโดยเราและบุคคลที่สามในสถานที่ต่าง ๆ นอกฮ่องกง เพื่อดําเนินการจัดการเกี่ยวกับการเดินทางหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ นอกจากนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่อยู่นอกฮ่องกงเพื่อให้บริการแก่เรา ซึ่งอาจรวมถึงการส่งข้อมูลของคุณไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่คุณอาจมีสิทธิตามกฎหมายน้อยกว่าภายใต้กฎหมายของท้องถิ่น

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ หากคุณต้องการรับสําเนาของข้อมูลดังกล่าว คุณควรทําการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรและระบุข้อมูลต่อไปนี้ในคําขอของคุณ:

  • ชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ
  • รายละเอียดคําขอของคุณ
  • ระบุข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ (เช่น สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่ของคุณ)
  • ลายมือชื่อของคุณและวันที่ร้องขอ

 

เมื่อเราได้รับอนุญาตจากคุณ เราจะส่งการสื่อสารทางการตลาดของเราไปให้คุณ บางครั้งการสื่อสารทางการตลาดของเราอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เราจะอนุญาตให้บุคคลที่สามส่งการสื่อสารทางการตลาดให้แก่คุณเมื่อเราตกลงทําการตลาดจากบุคคลที่สามแล้วเท่านั้น

หากคุณตัดสินใจว่าไม่ต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดอีกต่อไป คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลา เรามุ่งมั่นที่จะดําเนินการตามคําขอเพื่อหยุดการส่งการสื่อสารทางการตลาดภายในยี่สิบวันทําการหลังจากได้รับการแจ้งจากคุณ แต่คุณยังอาจได้รับการสื่อสารทางการตลาดบางอย่างในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนั้น

หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยการเผยแพร่เวอร์ชันที่อัปเดตแล้วบนเว็บไซต์ของเรา

หากคุณมีคําถาม หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่  enquiry@greaterbay-airlines.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช่สัญญาและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างคุณกับเรา โดยจะไม่กระทบต่อสิทธิของคุณภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้