สายการบินเกรทเตอร์เบย์จะคิดค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงกับตั๋วโดยสารในทุกเที่ยวบิน ดังต่อไปนี้:

 

ต้นทาง*

ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง** (วันที่ออกตั๋วโดยสาร)

(จะเทียบเท่ากับสกุลเงินท้องถิ่น ณ จุดขาย)

จนถึง 31 ม.ค. 2024 ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2024

ญี่ปุ่น

JPY 11100

JPY 9500
เกาหลี
KRW 32600KRW 32600
ฟิลิปปินส์PHP 611PHP 498

ต้นทางของเที่ยวบินของสายการบินเกรทเตอร์เบย์ทั้งหมด ยกเว้นญี่ปุ่น เกาหลี และฟิลิปปินส์

HKD 265
HKD 265

* จุดออกเดินทางจุดแรกของการเดินทางทั้งหมดในการจองครั้งเดียว
** ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

    ก. มีผลกับผู้โดยสารทุกคน ยกเว้นเด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ไม่มีที่นั่ง
     ข. มีผลกับค่าโดยสารทั้งหมด
     ค. มีผลกับแต่ละช่วงของการบินและต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
     ง. อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง