สายการบินเกรทเตอร์เบย์จะคิดค่าน้ำมันกับตั๋วโดยสารในทุกเที่ยวบิน ดังต่อไปนี้:

 

ต้นทาง*

จำนวนค่าน้ำมัน**(วันที่ออกตั๋วโดยสาร)

(จะเทียบเท่ากับสกุลเงินท้องถิ่น ณ จุดขาย)

จนถึง 30 เม.ย. 2024 ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2024

ญี่ปุ่น

JPY 7500

JPY 7500
เกาหลี
KRW 33000KRW 33000
ฟิลิปปินส์PHP 611PHP 611

ต้นทางของเที่ยวบินของสายการบินเกรทเตอร์เบย์ทั้งหมด ยกเว้นญี่ปุ่น เกาหลี และฟิลิปปินส์

HKD 265
HKD 265

* จุดออกเดินทางจุดแรกของการเดินทางทั้งหมดในการจองครั้งเดียว
** ค่าน้ำมัน

    ก. มีผลกับผู้โดยสารทุกคน ยกเว้นเด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ไม่มีที่นั่ง
     ข. มีผลกับค่าโดยสารทั้งหมด
     ค. มีผลกับแต่ละช่วงของการบินและต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
     ง. อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง