สนามบินนานาชาติฮ่องกง (HKIA) อาคารผู้โดยสาร 1

เคาน์เตอร์เช็คอิน

 • ชั้น 7 ทางเดิน D
 • เวลาเปิดทําการ: 2.5 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา
 • เวลาปิดทําการ: 40 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา
 • เวลาปิดประตูขึ้นเครื่อง: 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา

บริการโหลดสัมภาระด้วยตนเอง (ระงับการให้บริการ)

เครื่องเช็คอินด้วยตนเอง

 • ตําแหน่งที่ตั้งของเครื่องเช็คอินด้วยตนเอง: ชั้น 7 ทางเดิน D
 • เวลาเปิดทําการ: 24 ชม. ถึง 55 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางขาออกตามตารางเวลา

โต๊ะรับส่ง :  E1 ชั้น 5 07:00–19:00 น. ทุกวัน (ขึ้นอยู่กับเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน และ 40 นาทีก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง ภายในเวลาทำการ)       

 

บริการเช็คอินจากทางไกล

 1. บริการเช็คอินในเมือง (ระงับการให้บริการ)

 2. อาคารท่าเรือข้ามฟาก Skypier (HKIA)

จุดเช็คอินที่อาคารเรือข้ามฟากจีนแผ่นดินใหญ่/มาเก๊า

 • อาคารเรือข้ามฟากเชินเจิ้น เชกู
 • อาคารเรือข้ามฟากจงซาน
 • ท่าเรือเฟอร์รี่ตงกวน หูเหมิน 
 • ท่าเรือเฟอร์รี่กวางโจว ปาโจว 
 • ท่าเรือข้ามฟากเซินเจิ้น ฟูหยง
 • ท่าเรือเฟอร์รีมาเก๊า ไทปา (งดให้บริการเรือเฟอร์รี่ชั่วคราว)
 • ท่าเรือเฟอร์รี่มาเก๊า มารีไทม์

การเช็คอินที่อาคารผู้โดยสารของท่าเรือสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า (HZMB)

 • ท่าเรือมาเก๊าของสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า
 • ท่าเรือจูไห่ของสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า 

กรุณาคลิกที่นี่สำหรับการต่อเครื่องที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง -  ท่าเรือเฟอร์รีสกายเพียร์ 

สถานีเวสต์เกาลูนของฮ่องกง - การเช็คอินสัมภาระ (บริการชําระเงิน)

 • เวลาเปิดทำการ: 08:30 - 18:00 น. ทุกวัน
 • ผู้โดยสารที่เช็คอินผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วสามารถเช็คอินสัมภาระล่วงหน้าได้ที่เคาน์เตอร์ตั้งแต่ 4 ถึง 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาถึงปลายทางของเที่ยวบิน บริการเช็คอินสัมภาระจะมีค่าธรรมเนียมบริการ HK$120 ต่อสัมภาระหนึ่งชิ้นประตูขึ้นเครื่อง 

โปรดทราบว่าประตูขาเข้าและขาออกตามกำหนดเวลาจะได้รับการกำหนดให้เป็นประตู 201-230 ในอาคารผู้โดยสาร 1 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2023 (วันอังคาร) และอาจจะมีการกำหนดให้กับประตูที่เหลือในลักษณะเดียวกันในอาคารผู้โดยสาร 1  โปรดเผื่อเวลาอย่างเพียงพอ โดยควรเผื่อไว้อย่างน้อย 30 นาทีในการไปถึงประตูทางออกเพื่อขึ้นเครื่องก่อนออกเดินทาง เพื่อให้กระบวนการขึ้นเครื่องเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดของเที่ยวบินของตนได้ผ่านทาง เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ที่ระบบแสดงข้อมูลเที่ยวบิน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศเกี่ยวกับประตูขาออกและขาเข้า

 

ข้อมูลศุลกากร

ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษ ต้องสำแดงรายการสิ่งของต้องห้าม/สิ่งของหวงห้ามต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หาก:

 • ปริมาณของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเกินจากเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ปลอดภาษี หรือ
 • สกุลเงินและตราสารเงินที่เปลี่ยนมือได้ (“CBNI”) มีมูลค่ารวมเกิน HKD120,000 หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ

โปรดไปที่ เว็บไซต์ศุลกากรและสรรพสามิต สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม และเว็บไซต์ของการท่าอากาศยานของฮ่องกงสําหรับขั้นตอนการตรวจตราภาษีศุลกากร

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์เช็คอิน

 • แถว M ชั้น 4 ห้องโถงขาออก (ยกเว้น HB2296 ในวันเสาร์ที่แถว G) 
 • เวลาเปิดทําการ: 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา
 • เวลาปิดทําการ:  1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา
 • เวลาปิดประตูขึ้นเครื่อง: 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา

 

ข้อมูลศุลกากร

ห้ามนำเข้าหรือส่งออกสินค้าต้องห้ามเข้ามายังหรือออกจากประเทศไทย สินค้าต้องห้าม หมายถึง สินค้าที่มีข้อจํากัดในการนําเข้าและส่งออกตามกฎหมายในประเทศไทย สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ศุลกากรไทย

 

สนามบินนานาชาติเถาหยวน ไทเป อาคารผู้โดยสาร 1

เคาน์เตอร์เช็คอิน

 • เกาะ 12 ชั้น 1
 • เวลาเปิดทําการ: 2.5 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กําหนดไว้
 • เวลาปิดทําการ: 40 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา
 • เวลาปิดประตูขึ้นเครื่อง: 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา

 

ข้อมูลศุลกากร / การสำแดงข้อมูลการตรวจคนเข้าเมือง

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำแดงต่อศุลกากรและข้อยกเว้นเกี่ยวกับสินค้าปลอดภาษี โปรดดูที่สํานักงานศุลกากร กระทรวงการคลัง (ศุลกากรไทเป)

สําหรับการสำแดงข้อมูลในส่วนการตรวจคนเข้าเมือง โปรดไปที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ

 

สนามบินนานาชาตินาริตะ โตเกียว อาคารผู้โดยสาร 2

เคาน์เตอร์เช็คอิน

 • เกาะ S ชั้น 3
 • เวลาเปิดทําการ: 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา
 • เวลาปิดทําการ: 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา
 • เวลาปิดประตูขึ้นเครื่อง: 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา

 

ข้อมูลศุลกากร

เยี่ยมชมเว็บไซต์ศุลกากรของญี่ปุ่นสําหรับข้ออนุญาตรายการปลอดภาษีและการสําแดงข้อมูลสิ่งของที่มีผู้ร่วมเดินทางและสิ่งของที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง

สนามบินนานาชาติคันไซ อาคารผู้โดยสาร 1

เคาน์เตอร์เช็คอิน

 • สำหรับ HB341: เกาะ C ชั้น 4 
 • สําหรับ HB345: เกาะ B ชั้น 4
 • เวลาเปิดทําการ: 2.5 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา 
 • เวลาปิดทําการ: 40 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา 

ข้อมูลศุลกากร

เยี่ยมชมเว็บไซต์ศุลกากรของญี่ปุ่นสําหรับข้ออนุญาตรายการปลอดภาษีและการสําแดงข้อมูลสิ่งของที่มีผู้ร่วมเดินทางและสิ่งของที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง

สนามบินนานาชาติอินชอน โซล อาคารผู้โดยสาร 1

เคาน์เตอร์เช็คอิน

 • เกาะ E ชั้น 3 
 • เวลาเปิดทําการ: 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา
 • เวลาปิดทําการ: 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา
 • เวลาปิดประตูขึ้นเครื่อง: 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา

 

ข้อมูลศุลกากร

โปรดไปที่เว็บไซต์สนามบินอินชอนและเว็บไซต์ศุลกากรของเกาหลี เพื่อดูข้ออนุญาตรายการปลอดภาษีและข้อมูลการสำแดงข้อมูลทางศุลกากร

สนามบินนานาชาติเติ่นเซินเญิ้ต  อาคารผู้โดยสาร 2

เคาน์เตอร์เช็คอิน

 • เกาะ J ชั้น 2
 • เวลาเปิดทําการ: 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา
 • เวลาปิดทําการ: 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา
 • เวลาปิดประตูขึ้นเครื่อง: 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา

 

ข้อมูลศุลกากร

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อยกเว้นของศุลกากรและสินค้าปลอดภาษี โปรดดูที่กฎระเบียบศุลกากรของเวียดนาม

 

ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อากีโน (MNL) อาคารผู้โดยสาร 3

เคาน์เตอร์เช็คอิน

 • เกาะ C ชั้น 3
 • เวลาเปิดทําการ: 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา
 • เวลาปิดทําการ: 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา
 • เวลาปิดประตูขึ้นเครื่อง: 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา

 

ข้อมูลศุลกากร / การสำแดงข้อมูลการตรวจคนเข้าเมือง

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งการเดินทางทางออนไลน์ได้ที่ eTravel สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อยกเว้นของศุลกากรและสินค้าปลอดภาษี โปรดดูที่สำนักงานศุลกากร