เราห่วงใยผู้โดยสารของเราและจะให้ความช่วยเหลือที่เป็นไปได้ทั้งหมดในระหว่างการเดินทางกับเรา โปรดแจ้งให้เราทราบคําขอของคุณโดยส่งแบบฟอร์มล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กําหนดไว้ของคุณ
แบบฟอร์มคําขอบริการพิเศษ

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

หากคุณตั้งครรภ์ในระหว่างการเดินทาง ขอแนะนําให้ปรึกษาแพทย์หรือนางพยาบาลผดุงครรภ์ของคุณก่อนออกเดินทาง คุณอาจจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ต่อเจ้าหน้าที่ของเราเมื่อทําการเช็คอิน โดยในเอกสารต้องระบุถึงวันครบกำหนดคลอดที่คาดหมายของคุณและรับรองว่าคุณ “มีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมต่อการเดินทาง”

ใบรับรองแพทย์ต้องออกให้ภายใน 7 วันก่อนถึงวันออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ และต้องออกให้โดยหน่วยงานทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับ สามารถใช้ได้ทั้งเอกสารตัวจริงที่เป็นกระดาษหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ โดยในเอกสารต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้:

 • ชื่อผู้โดยสาร
 • การตั้งครรภ์ปกติ / แฝด
 • จำนวนสัปดาห์ของการตั้งครรภ์
 • วันครบกำหนดคลอดที่คาดหมาย
 • ลายมือชื่อ/ตราประทับของแพทย์หรือคลินิก

เนื่องจากข้อกังวลด้านความปลอดภัย ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน

 

การตรวจผ่านทางการแพทย์สําหรับผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์

อาจจําเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการตั้งครรภ์ ทั้งนี้เที่ยวบินของสายการบินเกรทเตอร์เบย์อาจไม่สามารถรับคุณขึ้นเครื่องได้ หากคุณเดินทางโดยมีภาวะทางการแพทย์

 

เราแนะนําให้คุณปฏิบัติตามข้อกําหนดในการเดินทางดังต่อไปนี้:  

ข้อกําหนดการตรวจผ่านทางการแพทย์

สําหรับการตั้งครรภ์ปกติ

สําหรับการตั้งครรภ์แฝด

ไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์

อายุครรภ์สูงสุด 27 สัปดาห์ + 6 วัน

อายุครรภ์สูงสุด 27 สัปดาห์ + 6 วัน

ต้องแสดงใบรับรองแพทย์

อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 28 ถึงสัปดาห์ที่ 35 + 6 วัน

อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 28 ถึงสัปดาห์ที่ 31 + 6 วัน

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้

อายุครรภ์อยู่ที่หรือเกินสัปดาห์ที่ 36

อายุครรภ์อยู่ที่หรือเกินสัปดาห์ที่ 32

 

หากคุณเดินทางพร้อมกับทารก โปรดปฏิบัติตามนโยบายของสายการบินเกรทเตอร์เบย์ สําหรับการยอมรับทารกในเที่ยวบินของเรา 

 • ทารก หมายถึง ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีตลอดการเดินทาง
 • ทารกอาจได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินได้หลังจากมีอายุครบอย่างน้อย 7 วันหลังคลอด
 • ทารกต้องเดินทางพร้อมกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

โปรดทราบว่าผู้ใหญ่แต่ละคนสามารถพาทารกขึ้นเครื่องได้ไม่เกินสองคนเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่า:

 • หนึ่งในทารกจะต้องมีอายุครบ 6 เดือนและ โดยสารบนเบาะนั่งนิรภัยเด็กหรือใช้สายรัด CARES ซึ่งจะต้องเสียค่าโดยสารในอัตราสําหรับผู้ใหญ่ หากต้องการสํารองที่นั่งสําหรับทารก กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเรา
 • ทารกคนอื่น ๆ ต้องรัดติดอยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองด้วยเข็มขัดแบบห่วงเสริม  ซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าบริการสําหรับทารกจํานวน HKD260 ต่อช่วงเที่ยวบิน 
 • บิดามารดารหรือผู้ปกครองควรนําเบาะนั่งนิรภัยเด็กหรือสายรัด CARES มาเอง ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ สายการบินเกรทเตอร์เบย์
 • เราแนะนําให้คุณจองตั๋วโดยสารสําหรับทารกทางออนไลน์หรือผ่านทางศูนย์บริการของเราล่วงหน้า โดยควรดำเนินการให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากเที่ยวบินของสามารถรองรับผู้โดยสารทารกได้ในจำนวนจำกัด ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

เบาะนั่งนิรภัยเด็ก 

หากคุณเดินทางพร้อมกับทารกหรือเด็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 3 ปี คุณสามารถนําเบาะนั่งนิรภัยเด็กของคุณมาใช้บนเครื่องบินได้เอง โปรดทราบแนวทางต่อไปนี้:

 • ต้องซื้อที่นั่งส่วนบุคคลสําหรับทารกที่ใช้เบาะนั่งนิรภัยเด็กในราคาผู้ใหญ่
 • ทารก/เด็กที่ใช้เบาะนั่งนิรภัยเด็กต้องนั่งที่ที่นั่งริมหน้าต่างและเดินทางพร้อมกับบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่พึ่งพาตนเอง โดยจะต้องเป็นผู้โดยสารที่นั่งอยู่ติดกัน
 • บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ร่วมเดินทางมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยเด็กบนที่นั่งผู้โดยสาร
 • คุณอาจไม่ได้นั่งที่แถวทางออกหรือที่นั่งติดทางเดิน
 • เบาะนั่งนิรภัยเด็กต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • สํานักงานความปลอดภัยการบินแห่งยุโรป (EASA) ETSO-C100b
  • สํานักงานบริหารการบินแห่งชาติ (FAA) TSO-C100, TSO-C100a, TSO-C100b หรือ TSO-C100c
  • ข้อกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป ระเบียบข้อบังคับ ECE 44
  • มาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์ของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา FMVSS 213
  • มาตรฐานออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ (AS/NZS) 1754    

เบาะนั่งนิรภัยเด็กต้อง:

 • หันไปข้างหน้า อยู่ในสภาพใช้งานได้ และความกว้างต้องไม่เกิน 16.5 นิ้ว
 • มีโครงสร้างที่ประกอบไว้เป็นอย่างดี และหากมีโครงสร้างแยกส่วนกันและวางอยู่ใต้กัน ทุกส่วนจะต้องยึดติดกันอย่างปลอดภัย
 • เป็นการออกแบบที่เด็กสามารถถูกยึดหรือนำตัวออกจากเบาะที่นั่งได้ง่ายและรวดเร็ว
 • มีสายรัดชนิดปล่อยเส้นเดี่ยวที่ยึดหน้าตัก ลําตัว และไหล่ของทารกในขณะที่ป้องกันไม่ให้เด็กที่นั่งอยู่บนเบาะนั่งนิรภัยเด็กหลุดออกได้ง่ายโดยไม่มีเหตุผล
 • มีสายรัดที่มีความกว้างอย่างน้อย 1 นิ้วหรือ 25 มม. ตัวปรับชนิดยกใด ๆ บนสายรัดของเบาะนั่งนิรภัยเด็กต้องเป็นประเภทที่ต้องใช้การยกมุมขึ้นเพื่อปลดออก

การใช้เบาะนั่งนิรภัยเด็ก:

 • เบาะนั่งนิรภัยเด็กต้องถูกตรึงแน่นบนเบาะที่นั่งผู้โดยสารโดยใช้เข็มขัดนิรภัยปกติตลอดเที่ยวบิน
 • จะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําการใช้งานของผู้ผลิต โดยเน้นที่การรักษาความปลอดภัยของเด็กในเบาะนั่งนิรภัยเด็กอย่างเคร่งครัด
 • ห้ามคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารทับเด็ก (ในขณะที่ใช้เบาะนั่งนิรภัยเด็ก)
 • หัวเข็มขัดนิรภัยด้านผู้โดยสารต้องไม่นอนอยู่บนชิ้นส่วนโครงย่อยใด ๆ ของเบาะนั่งนิรภัยเด็กหลังจากรัดแน่นแล้ว

 

สายรัดนิรภัย CARES

คุณสามารถนําสายรัดนิรภัย CARES มาใช้แทน เบาะนั่งนิรภัยเด็ก  เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ทารกหรือเด็กในระหว่างเที่ยวบิน ใช้ได้กับทารก/เด็ก:

 • สามารถนั่งตัวตรงได้โดยไม่รองรับหลังบนที่นั่งที่หันไปด้านหน้า
 • สูงไม่เกิน 1 เมตร (40 นิ้ว)
 • น้ำหนักระหว่าง 10 – 20 กก. (22 – 44 ปอนด์)
 • อายุต่ำกว่า 3 ปี

สําหรับสายรัดนิรภัย CARES โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:

 • ต้องมีฉลาก FAA ที่ถูกต้องติดอยู่ ซึ่งระบุถึงความสอดคล้องกับ 14 CFR 21.305(d)
 • ต้องทํางานได้ตามปกติ
 • ต้องไม่ติดตั้งบนเบาะนั่งที่มีเข็มขัดนิรภัยแบบถุงลมนิรภัย
 • ต้องไม่ใช้กับที่นั่งแถวทางออกฉุกเฉิน

 

หากคุณต้องการนําสายรัดนิรภัย CARES มาด้วย คุณต้อง:

 • ซื้อที่นั่งสําหรับทารก/เด็กในความดูแลของคุณในราคาสําหรับผู้ใหญ่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณเพื่อทำการจอง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายรัดนิรภัย CARES ได้รับการอนุมัติโดย FAA (สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ) สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่  http://kidsflysafe.com/

คุณสามารถนําเบาะนั่งนิรภัยเด็กหรือรถเข็นเด็กติดตัวไปเป็นสัมภาระเช็คอินได้ฟรี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ น้ำหนักสัมภาระติดตัวและสัมภาระเช็คอิน ได้ที่หน้าน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสําหรับทารก

เปลเด็ก:

เราไม่สามารถจัดหาเปลเด็กอ่อนบนเครื่องบินให้สําหรับทารกเนื่องจากข้อจํากัดของประเภทของเครื่องบิน 

รถเข็นเด็ก:

อนุญาตให้นํารถเข็นเด็กแบบพับได้ขึ้นเครื่องได้ หากเป็นไปตามข้อกําหนดของนโยบายสัมภาระที่นําติดตัวขึ้นเครื่องและสามารถเก็บไว้บนช่องเก็บของเหนือศีรษะได้พอดี หากรถเข็นเด็กของคุณมีขนาดใหญ่เกินไป คุณอาจจะต้องเช็คอินสัมภาระที่เคาน์เตอร์หรือประตูขึ้นเครื่อง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

หากคุณเดินทางพร้อมกับเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 ถึง 12 ปี คุณต้องซื้อที่นั่งสําหรับแต่ละบุคคลในราคาสําหรับผู้ใหญ่ เด็กต้องเดินทางพร้อมกับผู้ใหญ่ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในระหว่างการเดินทาง

คุณสามารถนําเบาะนั่งนิรภัยประเภทที่ใช้กับรถหรือสายรัดนิรภัย CARES ของคุณมาใช้ในห้องโดยสารได้สําหรับเด็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 3 ปี โปรดดูรายละเอียดจากหน้า เบาะนั่งนิรภัยเด็ก และสายรัดนิรภัย CARES 

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับทารกและเด็กจะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน

ผู้โดยสารผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ถึง 18 ปีสามารถเดินทางโดยลําพังโดยไม่มีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางด้วย

ผู้โดยสารสูงอายุอาจนําอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่บางประเภท เช่น ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน และวอล์กเกอร์ ขึ้นเครื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถเก็บไว้ภายในห้องโดยสารได้อย่างปลอดภัย

หากคุณต้องการขอใช้บริการ Meet and Assist กรุณาแจ้งล่วงหน้า 48 ชั่วโมง เมื่อทำการจองผ่านทางศูนย์บริการของเรา

สายการบินเกรทเตอร์เบย์มุ่งหวังที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเดินทางทางอากาศและเสนอความช่วยเหลือเมื่อจําเป็น  เราให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพ ซึ่งอาจจําเป็นต้องใช้เก้าอี้รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่อื่น ๆ เช่น ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน ฯลฯ สามารถนำอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ทั้งหมดขึ้นเครื่องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีเงื่อนไขว่าอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดและข้อบังคับด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เราอาจให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น การได้ยิน หรือการพูด ฯลฯ     

 

ผู้โดยสารที่ใช้เก้าอี้รถเข็น

ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหวหรือทุพพลภาพสามารถร้องขอบริการเก้าอี้รถเข็นได้จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน พนักงานของเราจะให้ความช่วยเหลือคุณภายในบริเวณสนามบินและการเดินทางไปยังประตูขึ้นเครื่องหรือประตูเครื่องบิน หากคุณต้องการเดินทางด้วยเก้าอี้รถเข็นของคุณเอง โปรดดูที่สัมภาระพิเศษ - อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่สําหรับรายละเอียด และติดต่อศูนย์บริการของเราอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ 

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่นั่งเก้าอี้รถเข็นนั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน

 

ผู้โดยสารที่บกพร่องทางสายตา

ผู้โดยสารที่บกพร่องทางสายตาอาจขอใช้บริการ Meet and Assist ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่ของเราจะให้ความช่วยเหลือคุณตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็คอินไปจนถึงประตูขึ้นเครื่อง และตั้งแต่ประตูขาเข้าไปจนถึงโถงขาเข้าเมื่อคุณเดินทางมาถึง  เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางสายตาจะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน โดยเราแนะนําที่นั่งริมทางเดิน      

 

สุนัขนําทาง/สุนัขช่วยเหลือ

แม้ว่าเราจะไม่อนุญาตให้นําสัตว์ขึ้นเครื่องบิน แต่มีข้อยกเว้นสําหรับสุนัขนําทาง/สุนัขช่วยเหลือที่เดินทางพร้อมกับผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางสายตาในห้องโดยสาร

คุณต้องแจ้งล่วงหน้า 48 ชั่วโมงในเวลาที่ทําการจอง และส่งเอกสารที่จําเป็นผ่านทางศูนย์บริการของเรา

นอกจากนี้ เราสามารถยอมรับสุนัขนําทางหรือสุนัขช่วยเหลือที่ดูเหมือนจะมีสุขภาพและอยู่ในสภาวะที่ดีเท่านั้น สุนัขนําทาง/สุนัขช่วยเหลือต้องได้รับการรับรองอย่างครบถ้วนจาก Assistance Dogs International , Assistance Dogs Europe หรือ International Guide Dog Federation (IGDF) สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการของเรา

เนื่องจากข้อจํากัดเกี่ยวกับสุนัขนําทางและสุนัขช่วยเหลืออาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสุนัขของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของประเทศปลายทางของคุณ

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้โดยสารที่มีสุนัขนําทาง/สุนัขช่วยเหลือ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน

 

ผู้โดยสารที่บกพร่องด้านการได้ยิน

ผู้โดยสารที่ใช้เครื่องช่วยฟังหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือแบบใช้แบตเตอรี่อื่น ๆ อาจนําอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นเครื่องบินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือได้ตลอดเที่ยวบิน หากอุปกรณ์เหล่านั้นเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและข้อกําหนดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่มีบังคับใช้ทั้งหมด และโดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องนําแหล่งพลังงานของคุณเองมาด้วย

โปรดทราบว่าเจ้าหน้าที่สนามบินของเราจะประเมินว่าผู้โดยสารที่บกพร่องทางการได้ยินที่เดินทางเพียงลําพังจําเป็นต้องมีผู้ช่วยส่วนตัว/ผู้ช่วยด้านความปลอดภัยหรือไม่ หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองของผู้โดยสาร เราอาจให้ความช่วยเหลือด้านเก้าอี้รถเข็นแก่ผู้โดยสารที่บกพร่องทางการได้ยิน เฉพาะในกรณีที่ผู้โดยสารร้องขอความช่วยเหลือด้วยตนเองเท่านั้น

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้โดยสารที่บกพร่องทางการได้ยินจะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน

 

ผู้โดยสารที่บกพร่องด้านการพูด

โดยทั่วไปแล้ว ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องด้านการพูดไม่จําเป็นต้องแสดงเอกสารพิเศษเมื่อเดินทางกับเรา หากคุณต้องการขอความช่วยเหลือพิเศษ กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน

 

ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้

สําหรับผู้โดยสารที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญาหรือพัฒนาการ เช่น โรคอัลไซเมอร์ คุณสามารถขอความช่วยเหลือผ่านทางศูนย์บริการของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการทําความเข้าใจหรือตอบสนองต่อคําแนะนําด้านความปลอดภัย คุณต้องเดินทางพร้อมกับผู้ช่วยส่วนตัวและผู้ช่วยด้านความปลอดภัยในระหว่างเที่ยวบินของคุณ เนื่องจากลูกเรือของเราอาจไม่สามารถดูแลผู้โดยสารได้ตลอดเวลา

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลส่วนบุคคลบนเครื่องบิน เช่น การป้อนอาหาร การเคลื่อนย้ายในห้องโดยสาร (ไปยัง/ออกจากห้องน้ำและที่นั่ง) การให้ยา ฯลฯ คุณจะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ช่วยส่วนตัว หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการอพยพออกจากเครื่อง คุณต้องเดินทางพร้อมกับผู้ช่วยด้านความปลอดภัย เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

ผู้ช่วยส่วนตัวและผู้ช่วยด้านความปลอดภัยอาจเป็นบุคคลเดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้ดูแลส่วนตัวที่ได้รับการว่าจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี พวกเขาต้องพึ่งพาตนเองและสามารถให้ความช่วยเหลือที่จําเป็นกับคุณได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ คุณอาจไม่ได้นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

 

เที่ยวบินของสายการบินเกรทเตอร์เบย์จะไม่รับผู้โดยสารที่มีภาวะทางการแพทย์ เนื่องจากพนักงานของเราไม่มีคุณสมบัติที่จะให้บริการทางการแพทย์หรือการดูแลสุขภาพใด ๆ หรือให้ยาแก่ผู้โดยสาร

คุณต้องเดินทางพร้อมกับผู้ช่วยด้านความปลอดภัยและผู้ช่วยส่วนบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งมีความสามารถทางร่างกายและจิตใจในการให้ความช่วยเหลือที่จําเป็นแก่คุณ

 

ผู้โดยสารที่นำกระบอกฉีดยาขึ้นเครื่อง

หากคุณจําเป็นต้องใช้ยาและฉีดยาด้วยกระบอกฉีดยาในระหว่างเที่ยวบิน เช่น อินซูลินสําหรับโรคเบาหวาน หรือ EpiPen สําหรับอาการแพ้ คุณสามารถพกพากระบอกฉีดยา (เข็มฉีดยา) ขึ้นเครื่องบินได้ ควรบรรจุกระบอกฉีดยาและยาอย่างมืออาชีพและติดฉลากอย่างชัดเจนโดยแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาล หรือคลินิกทางการแพทย์ และควรระบุชื่อของคุณ

 

หากไม่มีการติดฉลากยา คุณต้องแสดงใบรับรองแพทย์หรือจดหมายสนับสนุนจากแพทย์ที่ระบุชื่อของคุณ ชื่อของยา และข้อมูลสำแดงว่ายามีความจําเป็นทางการแพทย์ สําหรับยาฉีดประเภทอื่น ๆ ที่คุณอาจจําเป็นต้องได้รับในระหว่างเที่ยวบิน คุณจะต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อพิสูจน์ว่าสามารถนํายาขึ้นเครื่องได้และมีความจําเป็นทางการแพทย์   

 

โปรดทราบว่าควรพกพากระบอกฉีดยา (เข็ม) ไปพร้อมกับยาฉีดหรือกระบอกฉีดยาแบบพร้อมใช้ (EpiPen) คุณต้องสามารถแสดงสิ่งของดังกล่าวได้ตลอดเวลาเพื่อการตรวจสอบด้านความปลอดภัย และคุณต้องแจ้งให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทราบหากคุณใช้กระบอกฉีดยา/เข็มฉีดยาบนเครื่องบิน

 

การแช่เย็นยาบนเครื่องบิน

ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย เราไม่สามารถแช่เย็นยาให้คุณได้ หากคุณจําเป็นต้องนํายาที่ต้องแช่เย็นขึ้นเครื่องด้วย กรุณาบรรจุยาในถุงเก็บความเย็นหรือขวดสุญญากาศที่มีน้ำแข็งแห้งในปริมาณน้อยกว่า 2.5 กก. (5.5 ปอนด์) เพื่อให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระเหยออกมาอย่างอิสระ

 

โปรดทราบว่ากระเป๋าเก็บความเย็นและน้ำแข็งแห้งต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสําหรับการขนส่ง ของเหลว สเปรย์ และเจลของผู้โดยสาร และข้อจํากัดเกี่ยวกับสินค้าอันตราย

 

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพา (PMED)

คุณสามารถนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพา (PMED) ของคุณมาเองในระหว่างเที่ยวบินได้ โดยที่คุณหรือผู้ร่วมเดินทางของคุณจะต้องมีความรู้และความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างครบถ้วน โปรดทราบว่า สายการบินเกรทเตอร์เบย์ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ใด ๆ ให้แก่คุณสําหรับการรักษาอาการทางการแพทย์ และเที่ยวบินของเราจะไม่รับผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์

 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ชาร์จแบตเตอรี่อย่างเพียงพอเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพาของคุณในระยะเวลาที่ใช้งานได้ 1.5 เท่า ของระยะเวลาเที่ยวบินสูงสุดที่คาดไว้ แบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามคําแนะนําของ ICAO  

 

สําหรับแบตเตอรี่สํารอง แบตเตอรี่จะต้องได้รับการปกป้องแยกแต่ละชิ้น เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรือความเสียหาย และคุณต้องนำติดตัวขึ้นเครื่องด้วยเท่านั้น หากอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณต้องใช้แบตเตอรี่ลิเทียม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าแบตเตอรี่ลิเทียม โปรดทราบว่ากฎระเบียบและข้อจํากัดบางอย่าง (เช่น สินค้าอันตราย) จะมีผลบังคับใช้ด้วยเช่นกัน

 

เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (PAP) 

หากคุณต้องการนําและใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง (CPAP) หรือเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดแรงดันสองระดับ (BIPAP) ของคุณเองในระหว่างเที่ยวบินของคุณ โปรดส่งรายละเอียดของอุปกรณ์ (เช่น หมายเลขรุ่น ขนาด) ไปยังศูนย์บริการของเราอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง

 

หัวออกซิเจนแบบพกพา (POC) 

หากคุณจําเป็นต้องนําและใช้อุปกรณ์หัวออกซิเจนแบบพกพา (POC) ติดตัวไปด้วยในระหว่างเที่ยวบินของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

 • คุณไม่ได้เดินทางโดยมีภาวะทางการแพทย์
 • คุณต้องแจ้ง ศูนย์ บริการของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน และแจ้งพนักงานของเราเกี่ยวกับรุ่นของอุปกรณ์ POC น้ำหนักและขนาด รวมทั้งชื่อผู้ผลิต
 • คุณต้อง แสดงใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าคุณ “มีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมต่อการเดินทาง” ใบรับรองแพทย์จะต้องลงวันที่ภายใน 10 วันนับจากวันที่ออกเดินทาง และต้องกรอกข้อมูลและลงนามรับรองโดยแพทย์หรือผู้ประกอบเวชปฏิบัติ สามารถยื่นเอกสารตัวจริงหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งสองแบบ
 • ใบรับรองจะต้องระบุว่าคุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ POC ได้อย่างเหมาะสม ต้องระบุถึงการตั้งค่าการไหล และต้องระบุว่าจําเป็นต้องใช้หรือไม่ในทุกระยะของเที่ยวบิน
 • คุณต้องนั่งในที่นั่งริมหน้าต่าง หากจําเป็นต้องใช้ POC ในห้องโดยสาร และคุณไม่มีสิทธิ์นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินหรือที่นั่งแบบติดกับผนังกั้น เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย
 • คุณจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ต่อเจ้าหน้าที่ของเราเมื่อเช็คอิน      
 • อุปกรณ์นี้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การขนส่งสินค้าอันตราย
 • สามารถเก็บอุปกรณ์ไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าได้
 • POC มีคําอธิบายที่แนบมาและมีข้อความระบุว่า: “ผู้ผลิต POC นี้ได้พิจารณาแล้วว่าอุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การยอมรับของ FAA ที่บังคับใช้ทั้งหมดสําหรับการขนส่งและการใช้ POC บนเครื่องบิน”
 • อุปกรณ์นี้มีข้อความหรือฉลาก “FAA Approved – POC” แสดงอยู่ในคู่มือผู้ใช้ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (FAA)  สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คุณมีความรู้และความสามารถทางกายภาพในการใช้งานอุปกรณ์ POC อย่างครบถ้วน

เนื่องจากข้อกังวลด้านความปลอดภัย ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับหรือใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทใดก็ตาม จะต้องไม่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน

 

ออกซิเจนสําหรับใช้ในทางการแพทย์/ถังออกซิเจน

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณจะไม่สามารถเช็คอิน ขนส่ง หรือใช้งานถังออกซิเจนบนเที่ยวบินของเรา สายการบินเกรทเตอร์เบย์ไม่มีบริการออกซิเจนทางการแพทย์สําหรับการใช้งานของผู้โดยสารบนเครื่องบิน

 

ไม่มีบริการเปลหามสําหรับเที่ยวบินของสายการบินเกรทเตอร์เบย์

สายการบินเกรทเตอร์เบย์มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการโดยสารบนเที่ยวบินของเรา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการขนส่ง (การปฏิเสธและข้อจํากัดเกี่ยวกับการบริการขนส่ง)