เช็คอินออนไลน์

เช็คอินออนไลน์

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

ผู้โดยสารสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงจนถึง 90 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินผ่านเช็คอินออนไลน์ 

หรือคุณสามารถเช็คอินที่สนามบินได้ โปรดทราบว่าเวลาเปิดทําการและเวลาปิดทําการของเคาน์เตอร์เช็คอินอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ โดยขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของสนามบินในท้องถิ่น ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบหน้าข้อมูลสนามบินที่ระบุ ของสนามบินที่ท่านออกเดินทางสําหรับข้อมูลล่าสุด

 

ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังไม่หมดอายุสามารถใช้บริการเช็คอินออนไลน์ได้ ยกเว้นผู้โดยสารที่มีคําขอพิเศษหรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น บริการเก้าอี้รถเข็นหรือความช่วยเหลือทางการแพทย์ ผู้โดยสารจะต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินเพื่อเช็คอินเที่ยวบิน

ไม่สามารถเช็คอินออนไลน์สําหรับผู้โดยสารกลุ่มทัวร์ได้ โปรดทราบว่าที่นั่งสําหรับผู้โดยสารกลุ่มทัวร์จะได้รับการจัดการโดยสายการบิน

สามารถเช็คอินออนไลน์ได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงจนถึง 90 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน ผู้โดยสารที่มีสัมภาระเช็คอินจะต้องมาถึงเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 20 นาทีก่อนเคาน์เตอร์ปิด ผู้โดยสารที่ไม่สามารถมาแสดงตนได้ตรงเวลาจะไม่สามารถโหลดสัมภาระของตนได้

ใช่ คุณสามารถยกเลิกการเช็คอินออนไลน์ของคุณได้ผ่านจัดการการจอง โปรดดูนโยบายการยกเลิกของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังไม่หมดอายุสามารถใช้บริการเช็คอินออนไลน์ได้ ยกเว้นผู้โดยสารที่มีคําขอพิเศษหรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น บริการเก้าอี้รถเข็นหรือความช่วยเหลือทางการแพทย์ ผู้โดยสารจะต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินเพื่อเช็คอินเที่ยวบิน

สถานการณ์ปกติ

กรุณาใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อรับและพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสของท่าน:

  • บอร์ดดิ้งพาสที่พิมพ์ด้วยตนเอง หลังจากเสร็จสิ้นการเช็คอินออนไลน์
  • ที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน

 

 

ไม่ได้ คุณต้องดำเนินการที่สนามบิน หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ไม่ได้ การซื้ออาหารล่วงหน้าจะสามารถดำเนินการได้จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทางเท่านั้น

การซื้อน้ำหนักล่วงหน้าจะสามารถดำเนินการได้จนถึง 4 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทางเท่านั้น 

การซื้อที่นั่งล่วงหน้าจะสามารถดำเนินการได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทางเท่านั้น 

หากคุณต้องการซื้อที่นั่งหรือน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมหลังจากที่ทำการเช็คอินออนไลน์เสร็จแล้ว คุณจะต้อง:

  • ยกเลิกการเช็คอินออนไลน์ของคุณผ่านแพลตฟอร์มจัดการการจอง 
  • ซื้อที่นั่งและ/หรือน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมและดําเนินการชําระเงินในแพลตฟอร์มเดียวกัน
  • ปฏิบัติตามคําแนะนําบนเว็บเพื่อเช็คอินเที่ยวบินของคุณทางออนไลน์อีกครั้ง